Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

Osius heeft deze website met zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of niet meer juist is. Osius aanvaardt voor mogelijke onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie die bezoekers downloaden en eventueel foutief (wel of niet via de website van Osius) aan derden doorgeven.

Onder website wordt in deze disclaimer verstaan: www.osius.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen. 

 

Privacy beleid
De Osius respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacy beleid heeft betrekking op de gegevensverwerking door Osius via het ledensysteem en de verwerkingen via onze website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Osius zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Osius
Maroastraat 3
1060 LG Amsterdam
info@osius.nl

Verwerken van persoonsgegevens
U kunt het grootste deel van onze website gebruiken zonder dat u daarbij persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Osius, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in crm-pakket van Osius en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Op het afgeschermde gedeelte van onze website vindt u waardevolle informatie, kunt u documenten downloaden en kunt u zich aanmelden voor de Osius Academie en bijeenkomsten. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Osius verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van de doelstellingen van Osius.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het aanmelden voor cursussen en/of bijeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgens persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Geslacht
 • Foto

Bewaartermijn
Osius bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens n.a.v. cursussen worden maximaal één jaar bewaard.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Cookies
Om een goede werking van deze website te bewerkstelligen maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Osius verzamelt géén gebruiksgegevens en de vergaarde informatie blijft anoniem.

Wilt u een offerte aanvragen voor uw organisatie? Vraag direct een offerte aan
Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen

Nieuws

Reiniging van gevel, dak of terras flyer

15 Juni 2022

De Foam Wash methode zetten wij in voor het reinigen van bijna alle buiten-oppervlaktes die sterk vervuild zijn. Denk bijvoorbeeld aan daken, gevels, trespa gevelbeplating, geschilderd houtwerk, straatwerk, vlonders en schuttingen. En ook zonneschermen en markiezen. Kortom een reinigingsmethode met vele mogelijkheden en voordelen.

Lees meer
Voor al uw vragen en opmerkingen

Contactgegevens

Neem contact met ons op

Maroastraat 3
1060 LG Amsterdam

info@osius.nl
020-610 2420